Thursday, January 28, 2010

बे एकं बे

लग्न म्हणजे दोनाचे चार हात केले असं म्हणतात तर एंगेजमेंट ला काय म्हणायचं- दोनाचे तीन हात?

तसं पाहीलं तर एंगेजमेंट ला एक हात मिळतोच हातात- एंगेजमेंट रिंग घालतांना- मग 'दोनाचे तीन' झालेत की नाही?
:-)

आणि लग्नात दोन हात मिळतात...मिळतात तर एकदम गळ्यातच पडतात! - वरमाला घालतांनाचं म्हणतोय अहो मी :-)
मग झालेत की नाही 'दोनाचे चार' ?
:-)

अजून एक जोक:
ती: तू तर माझ्याशी लग्न करायला एका पायावर तयार होतास...
तो: होना, मी एका पायावर तुझ्यासाठी तयार होतोच, आणि दुस‍र्या पायावर दुसरीसाठी !

1 comment:

Harshada said...

Very Nice........